News

STA Wales Launches Bilingual Learn to Swim Awards

Darllenwch y swydd hon yn Gymraeg

STA Wales officially launched the new bilingual International Learn to Swim Programme (ILSP) certificates at a special event held at Likeafish Swim School in Carmarthen, West Wales on 17th December. At the launch young learners participating in the new Welsh language swimming lessons were awarded with their first ever Welsh Language certificates. The Welsh Language commissioner’s office has worked with STA Wales to support this exciting development.

Russell Sparks, STA’s Regional Officer for Wales, has driven the development of the new bilingual ILSP awards with STA HQ; a move that has been positively welcomed by many local councils in Wales. Here he explains:

Since the introduction of the Welsh Language Act 2010, and with many of school children being educated through the medium of Welsh, it is important to keep the learning/teaching style consistent in children’s swimming lessons too. Recognition of the children’s achievements in their own language is a natural and positive progression for the children in each Learn to Swim scheme in Wales.

With over 750 STA members across Wales and two new STA Swim Academies at Celtic Leisure (Neath Port Talbot) and Torfaen Leisure Trust (Cwmbran, Fairwater and Pontypool) it is estimated that at least 5,000 swimmers will gain access to the new awards via the Swim Academies and every STA learn to swim program offered in Wales will automatically be sent the bilingual certificates.

The STA Wales office is grateful to the Welsh Language Commissioner for their help in the development of the certificates by providing an excellent proof reading service.

For further information please contact our Regional Officer, Russell Sparks, at our Wales office.


STA Wales I Ddechrau Dyrannu Tystysgrifau Dysgu Nofio Dwyieithog

Ar 17 Rhagfyr, lansiodd STA Cymru dystysgrifau dwyieithog ar gyfer eu Rhaglen Dysgu Nofio Rhwyngwladol (International Learn to Swim Programme) mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Ysgol Likeafish yng Nghaerfyrddin, Gorllewin Cymru. Yn ystod y lansiad, derbyniodd dysgwyr ifanc sy’n derbyn gwersi newydd trwy gyfrwng y Gymraeg gyda’r Ysgol, dystysgrifau nofio Cymraeg am y tro cyntaf. Mae Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi gweithio gyda STA Cymru i gefnogi’r datblygiad cyffrous hwn.

Russell Sparks, Swyddog Rhanbarthol STA Wales yng Nghymru, sydd wedi arwain y datblygiad gwobrau dwyieithog newydd mewn cydweithrediad gyda phencadlys STA; datblygiad sydd wedi’i groesawu gan lawer o gynghorau lleol yng Nghymru. Yma mae’n esbonio:

Ers cyflwyno Deddf yr Iaith Gymraeg 2010, a chyda llawer o blant ysgol yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, mae’n bwysig cadw’r patrwm dysgu ac addysgu yn gyson mewn gwersi nofio i blant hefyd. Mae derbyn cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau yn eu hiaith eu hunain yn ddilyniant naturiol a chadarnhaol i’r plant ym mhob cynllun Dysgu Nofio yng Nghymru.

Gyda mwy na 750 o aelodau STA ar draws Cymru ynghyd â dau Academi Nofio STA newydd wedi eu lleoli yn Celtic Leisure (Castell-nedd a Phort Talbot) a Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen (Cwmbrân a Fairwater a Phont-y-pŵl) amcangyfrifir y bydd gan o leiaf 5,000 o nofwyr fynediad at y Gwobrau newydd dwyieithog hyn, a bydd yr holl dystysgrifau rhaglen STA yng Nghymru bellach yn dystysgrifau dwyieithog.

Mae swyddfa STA Wales yn ddiolchgar i Gomisiynydd y Gymraeg am ei chymorth wrth ddatblygu’r tystysgrifau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n Swyddog Rhanbarthol, Russell Sparks, yn ein swyddfa yng Nghymru.

Categories
Community, Swimming Teaching
Tags
, ,

Join Our Mailing List

Stay up-to-date with the latest STA and leisure industry news by subscribing to our mailing list!

Subscribe

Are you looking for a job in leisure or have a vacancy you want to advertise for FREE?

X